Zakup gruntów rolnych - ISTOTNE KWESTIE

W ciągu ostatnich lat można zauważyć wzrost zainteresowania wobec zakupu działki pod budowę. Dotyczy to nie tylko deweloperów, ale również osoby prywatnej, która bardzo często nie jest zorientowana w formalnościach dot. Sprzedaży oraz kupna tejże nieruchomości. W przypadku drugiej czynności jaką jest wyżej wspomniana sprzedaż należy również zachować odpowiednie środki formalności, aby w momencie dokonania transakcji nic nas negatywnie nie zaskoczyło.
Kto może zgłosić wniosek dot. Sprzedaży działki rolnej?

Dnia 11 kwietnia 2003 r. (ostatnia nowelizacja 2021r.) weszła w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych.
Zgodnie z przepisami powyższego aktu prawnego nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić na nieruchomości gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego gruntu. W przypadku, gdy właściciel chce sprzedać lub oddać dany grunt jest zobowiązany złożyć wniosek do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, który w drodze decyzji administracyjnej wyraża zgodę na dokonanie powyższej czynności.
Poprzez nowelizację ustawy weszły w życie ułatwienia dla właścicieli nieruchomości gruntowej położonej w granicach miast o powierzchni mniejszej niż 1ha. W takiej sytuacji nie ma obowiązku występować o zgodę do Dyrektora Generalnego KOWR, ale w przypadku gruntu rolnego powyżej 1ha ten obowiązek nadal obowiązuje.


Czym jest działka rolna poza granicami administracyjnymi miasta?

W przypadku działki rolnej zlokalizowanej poza granicami administracyjnymi miasta. Ustawa definiuje gospodarstwo rodzinne, za które uważa się rolne jako prowadzone przez rolnika indywidualnego lub którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha.
Ponadto w kwestii zarządzania gruntem odpowiada rolnik indywidualny, który jest osobą fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Ponadto ustawa definiuje go jako osobę posiadająca kwalifikacje rolnicze (posiada kwalifikacje wykształcenia rolniczego zasadniczo zawodowego, posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie lub posiada wykształcenie wyższe inne niż rolnicze) oraz przez okres co najmniej 5 lat jest zameldowany w gminie, na obszarze której znajduje się dany grunt.


Od jakiej wielkości działki należy zgłosić wniosek do KOWR?

Po nowelizacji w 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, należy dostosować się do istotnych kwestii podczas zawarcia umowy kupna- sprzedaży działki rolnej:

 
Wielkość działki Wymagania
Mniejsza niż 1ha Nabywca działki nie musi posiadać statusu rolnika
Powyżej 30 arów Wymagane zawarcie umowy kupna- sprzedaży w formie aktu notarialnego
Od 30 arów do 99,9999 a Prawo pierwokupu posiada KOWR, gdzie występują dwa etapy transakcji: 1. Zawierany akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży; 2. Gdy KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu strony zawierają umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego
Większa działka niż 30 arów Możliwość nabycia bez prawa pierwokupu, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym przed 30.04.2016 r.
Do 50 arów Przy zakupie działki zabudowanej występuje możliwość zakupienia gruntów do niej przyległych, jeżeli budynki te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą.
Do 1 ha lub więcej Wymagana wcześniejsza zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 


Podsumowując formalności dot. działki rolnej są obecnie bardzo zróżnicowane, dlatego warto zachować ostrożność podczas przenoszenia jej własności w przypadku nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych miast jak i poza nimi. Stosownie do każdej wielkości działki są przypisane inne formalności.

Chciałbyś bezpiecznie zakupić nieruchomość gruntową, nie jesteś pewien od czego zacząć sprawdzanie aspektów prawnych, chętnie pomożemy ci w bezpiecznej transakcji, zadzwoń i umów się na spotkanie.