RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowy

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Kot Nieruchomości z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solińska 3/3, posiadająca NIP 655-165-41-89, Regon 361318716, reprezentowana przez panią Dorotę Kot. Kontakt do Administratora: tel. 603 518 330, email: biuro@kotnieruchomosci.pl
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:
 • pracownicy  Administratora upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora;
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego;
 • dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne dla wykonania określonej czynności np. podpisania umowy deweloperskiej (Firmy Deweloperskie), sporządzenia umowy notarialnej (Kancelaria Notarialna).
 1. Klienci firmy Kot Nieruchomości mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Klienci firmy Kot Nieruchomości mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 1. Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa
 1. Pragniemy zapewnić, że firma Kot Nieruchomości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.