Kwestie prawne związane z odbiorem nieruchomości mieszkaniowej od dewelopera

Zamierzasz kupić mieszkanie lub dom od dewelopera przeczytaj z czym będzie musiał się zmierzyć przy odbiorze lokum.

      Każdy nowy nabywca, który dokonał zakupu nieruchomości (mieszkania, domu, apartamentowca) od dewelopera czeka z niecierpliwością na odbiór kluczy do mieszkania. Jest to istotny moment po podpisaniu umowy deweloperskiej. Jednakże należy zwrócić szczególną uwagę na wiele kwestii, m.in. stan techniczny. 

KWESTIE PRAWNE
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązał się do przeniesienia praw własności danej nieruchomości.  Ponadto w powyższym akcie prawnym znajdziemy zapisy dotyczące odbioru technicznego lokalu zakupionego przez nabywcę. 
            Ponadto ustawa przedstawia obowiązki dewelopera, m.in. sporządzenie prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia.
            W wypadku, gdy nabywca jest zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej, ma prawo żądać od niego przedstawienia aktualnej księgi wieczystej dla danej nieruchomości, kopię aktualnego odpisu z KRS lub CEiIDG, kopii pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata oraz projekt budowlanego. 

A czym jest umowa deweloperska?
            W rozdziale 6 ustawy z dnia 16.09.2011 r. od art. 22 posiadamy informacje na temat samej w sobie umowy deweloperskiej, jak przebiega odbiór mieszkania oraz obowiązki dewelopera po przeniesieniu własności na nabywcę.
 

Umowa deweloperska jest to akt który wiąże obie strony oraz zawiera szczegółowe informacje dot. min ceny nabycia oraz informacje o nieruchomości, określenia położenia, określenia usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, termin przeniesienia własności na nabywcę, numer pozwolenia na budowę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, a także termin odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Jednakże co się dzieje w przypadku gdy ta umowa zostaje zawarta?
            Przed oddaniem kluczy nowemu nabywcy następuje przekazanie nieruchomości oraz oględziny stanu technicznego nieruchomości. Jest to ważny moment, który powinien zostać dobrze sprawdzony, aby nie doszło do poniesienia dodatkowych kosztów finansowych. 
            W art. 27 ustawy mamy wykazane kilka punktów, który w jasny oraz klarowny sposób przedstawiają jak ta czynność powinna zostać przeprowadzona. Po pierwsze powinno się to odbywać w obecności nabywcy, a z okazania powinien zostać sporządzony protokół, do którego nabywca ma obowiązek zgłosić zastrzeżenia, przedstawić wady lub ich brak. W takim wypadku warto wydać pieniądze, aby do tej czynność zatrudnić osobę znająca się na budownictwie (inspektor budowlany, kierownik budowy). Warto na tą okoliczność poświęcić kilka godzin oraz wybrać się w porze dziennej, kiedy światło słoneczne pozwala nam na oględziny w naturalnym świetle. 
            Na samym początku warto sprawdzić zgodność mieszkania z umową, czego stanowi załącznik do umowy jakim jest plan mieszkania, kolejno zwrócić uwagę na wymiar oraz ułożenie okien, drzwi balkonowych oraz przejść pomiędzy pomieszczeniami. Następnie sprawdzić kąty ścian, pion, poziom wylewki. 
            Po sporządzeniu protokołu deweloper ma 14 dni na doręczenie nabywcy oświadczenia o uznaniu wad, jeśli takowe występują lub o ich odmowie uznania. Kolejno, jeśli wady mieszkania zostały wykazane w protokole deweloper w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu jest zobowiązany do usunięcia wad. 


A co w wypadku gdy te wady nie zostaną usunięte?
W sytuacji, gdy deweloper jako przedsiębiorca nie ustosunkuje się do przepisów ustawy za wady fizyczne oraz prawne stosuje się względem
niego przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi. 
 Ponadto w momencie, gdy nieruchomość nie posiada ukrytych wad fizycznych oraz prawnych, względem ustawy nabywca ma 5 lat gwarancji na naprawy oraz usunięcie wad przez dewelopera od dnia dokonania czynności zakupu nieruchomości.

            Warto przed zakupem nieruchomości zapoznać się z przepisami ustawy deweloperskiej, ustawy budowlanej oraz Kodeksu Cywilnego. Bardzo często się zdarza, że przepisy te mogą nam pomóc, gdy okaże się, że mieszkania posiada wady ukryte.


            Dlatego, jeżeli nie wiesz co zrobić, gdy mieszkanie, które kupiłeś posiada wady, albo jak odstąpić od umowy, napisz do nas!
            Pomożemy Ci rozwiązać problem ☺


Artykuł sporządziła:
Ewa Kukla